หลวงพ่อโต วัดจอมพระ

 

 

ตำแหน่งพิกัด GPS : N15.24262° E104.41876°

 

วัดจอมพระ ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

 

เดิมบ้านจอม เป็นชนชาวลาวที่อพยพลงมาแยกย้ายตั้งถิ่นฐานตามสภาพภูมิประเทศ และแหล่งทำมาหากินที่อุดมสมบูรณ์ พรานล่าสัตว์ได้มาพบพระพุทธรูปองค์ใหญ่ (หลวงพ่อโตในปัจจุบัน) ที่ขึ้นอยู่บนจอมปลวก ที่มีหนามหนำหันขึ้นเต็มไปหมด จึงได้พากันถากถางป่าหนำหันออกจากองค์หลวงพ่อโต จากนั้นจึงได้รื้อวัดเก่าบริเวณโนนสวนหนวดมาตั้งวัดขึ้นใหม่ ตั้งชื่อวัดว่า "วัดจอมพระ" จนถึงปัจจุบัน 

 

หลวงพ่อโต วัดจอมพระ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ปรางค์มารวิชัย สัณนิษฐานว่ามีอายุไม่น้อยกว่า 600 ปี สร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ.1800 - พ.ศ.1900 เป็นพระพุทธรูปที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ทุกคนที่มาตั้งถิ่นฐานในเขตพื้นที่ใกล้เคียงได้ทราบข่าวเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน เมื่อทุกคนได้รับความเดือดร้อน หรือเจ็บป่วย ต่างมาขอพรจากท่านเพื่อปัดเป่าเหตุร้ายต่างๆที่มีแก่ตนและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข จึงทำให้ชาวบ้านจอม และหมู่บ้านข้างเคียงต่างให้ความเคารพนับถือเป้นอย่างสูง จึงได้ถือเอาวันเพ็ญ "วันวิสาขบูชา" ของทุกปีเป็น "ประเพณีแห่ข้าวพันก้อน" ถวายสักการบูชา และบายศรีสู่ขวัญหลวงพ่อโต ซึ่งได้ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษได้มาตั้งถื่นฐาน ณ บริเวณแห่งนี้มาจนถึงปัจจุบัน เพื่อขอน้ำฟ้าน้ำฝน ให้ทำไร่ ทำนา ทำสวน อุดมสมบูรณ์ และขอพรให้อยู่ดีมีสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนทั้งตนเองและคอบครัว และขอพรจากท่านด้วยการอธิฐานของแต่ละคนที่ประสงค์

 

สำหรับข้าวพันก้อนที่เราได้มาสักการบูชาหลวงพ่อโตนั้น ตามคำบอกเล่าของบรรพบุรุษที่สืบทอดทอดกันมา คือ ญาติพี่น้องที่เคารพนับถือหลวงพ่อโต จะพร้อมใจกันนำข้างเหนียวที่นึ่งสุกแล้วมาปั้นเป็นก้อนๆ นำไม้เสียบทำเหมือนดอกไม้บูชา เพื่อนำมาปักพานพุ่มที่เตรียมไว้ โดยพี่น้องทุกคนทุกครัวเรือนจะนำข้าวเหนียวที่ปั้นเป็นก้อนๆมาอธิฐานและจ้ำบริเวณหัว ร่างกาย เพื่อให้โรคภัยไข้เจ็บได้หายออกจากตัว และต่างคนต่างทำกันมาเป้นจำนวนมาก เป็นร้อยเป็นพัน จึงได้ตั้งชื่อตามความเชื่อในพื้นที่แห่งนี้ว่า "ข้าวพันก้อน" เมื่อสักการบูชาหลวงพ่อโตเสร็จแล้ว ก็จะแบ่งข้าวพันก้อนนำติดตัวไปบ้านเพื่อนำไปบูชายุ้งข้าวบ้าน รวมทั้งแท่นพระบูชาบนบ้านเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญ

 

 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยจอมบึง ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ที่เอื้อเฟื้อเอกสารในการเรียบเรียงเรื่องราว 
เรียบเรียงข้อมูลจาก : หนังสือที่ระลึกเนื่องในพิธีมอบและพิธีเปิดห้องผู้ป่วยนอก "พรศักดิ์สิทธิ์" สถานีอนามัยจอมบึง ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 
ภาพถ่ายประกอบโดย : สุวิวัฒน์ หงษ์สมบัติ