นโยบายการบริหารงาน

4 ไม่ในมิสเตอร์คลีน 

1.ไม่เอาเปรียบลูกน้อง ให้ผลตอบแทนพนักงานในอัตราที่พอเหมาะเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และมีเหลือพอเก็บสะสมไว้ใช้ในยามจำเป็น หรือซื้อหาสิ่งของเครื่องใช้ที่ตนต้องการอย่าง พอสมควร เคารพในสิทธิที่พนักงานควรได้รับ เช่น การประกันสังคม ไม่ใช้ งานนอกเหนือเวลางาน ไม่ว่าจะก่อนหรือหลัง ไม่ใช้งานนอกเหนือจากหน้าที่การทำงาน แจ้งกฏเกณฑ์ต่างๆให้พนักงานทุกคนได้ทราบก่อนรับเข้าทำงาน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้รับทราบ สิทธิและรักษาผลประโยชน์ของตนไว้ มีสวัสดิการที่จำเป็นให้กับพนักงาน ตามสมควร มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสรรหาพนักงานดีเด่นในแต่ละเดือนเพื่อใหได้รับผลตอบแทนพิเศษเพิ่มเติม เป็นต้น

2.ไม่เอาเปรียบลูกค้า บริการลูกค้าทุกคนบนมาตรฐานงานที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในภาวะที่มีปริมาณงานมากหรือน้อย ไม่ค้าขายกำไรเกินควร บวกกำไรจากต้นทุนสินค้าที่ซื้อมาจริง ไม่ฉวยโอกาสขายสินค้าต้นทุนเดิมในราคาใหม่ให้กับลูกค้า เลือกสรรและนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ ให้ความรู้ความเข้าใจกับลูกค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้หรือเลือกซื้อสินค้าแต่ละชนิด

3.ไม่เอาเปรียบเวลาครอบครัว เพราะ "ครอบครัว" คือจุดเล็กที่สุดของสังคมและเป็นจุดที่สำคัญที่สุด เราจึงมีกำหนดเวลาการให้ บริการที่แน่นอน ประเมินเวลางานที่รับเข้ามาในระหว่างวันให้สามารถแล้วเสร็จทันกับกำหนดเวลาสิ้นสุดการให้บริการ เพื่อให้พนักงาน ทุกคนสามารถจัดสรรเวลาของตนให้กับครอบครัวได้อย่างเต็มที่ เราไม่ได้ทำงานเพื่อมุ่งหวังเงินเพียงอย่างเดียว เพราะเราตระหนักดีว่า ชีวิตไม่ได้มีเพียงแค่ส่วนของงานเท่านั้น เรายังมีองค์ประกอบสำคัญอื่นอีกที่ต้องดูแลเอาใจใส่ เมื่อชีวิตพนักงานทุกคนมีความสุข งานซึ่ง ทำอยู่ย่อมส่งผลออกมาดีด้วยเช่นกัน เราจึงสนับสนุนเต็มที่กับทุกๆเหตุผล ทุกๆกิจกรรม ทุกๆหนทางที่จะทำให้ครอบครัวของพนักงาน ทุกคนมีความสุข

4.ไม่เอาเปรียบสังคม เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม สังคมให้ และเรารับ ไม่ว่าจะ มากหรือน้อย เราจึงควรมีส่วนร่วมในการคืนกลับไปให้สังคมบ้าง เท่าที่เราทำได้ เท่าที่เราสามารถให้ได้ เช่น 

- จัดบริเวณร้านให้สะอาด จัดสวน ปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่น ให้อากาศที่บริสุทธิ์ เป็นปอดให้กับบ้านใกล้เรือนเคียงหรือชุมชน สร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้กับผู้คนที่ผ่านไปมา 

 

 

- ไม่สร้างและพยายามลดมลภาวะทุกประเภท ระบบระบายน้ำทิ้งของทางร้านมีตะแกรงกรองและหลุมดักขยะ เศษดิน สิ่งปฏิกูล จำนวน 5 หลุม อยู่ตามจุดต่างๆของคลองระบายน้ำ เพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกถูกปล่อยลงคลองสาธารณะ ทำความสะอาดทุกวันเพื่อไม่ให้เกิดการ หมักหมมหรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง

 

 

- น้ำตกและบ่อน้ำประดับทุกบ่อมีการเลี้ยงปลาสวยงามไว้เพื่อป้องกันการขยายพันธุ์ของยุง  และเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ

 

 

- มีการคัดแยกขยะที่นำออกจากรถที่เข้ามาใช้บริการ ขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบต่างๆได้   จะถูก จัดเก็บไว้รอร้านรับซื้อของเก่ามารับซื้อไป   

 

 

- น้ำมันเครื่องเก่าที่ถูกถ่ายออกจากรถลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง   ไม่มีการนำไปทิ้งให้สกปรกเลอะเทอะหรือเป็นมลพิษ ต่อสาธารณะ มีการจัดเก็บเป็นสัดเป็นส่วนอย่างสะอาดเรียบร้อย  เพื่อรอขายให้กับผู้มารับซื้อต่อไป 

- ปลูกฝัง  สนับสนุนในทุกๆหนทางเพื่อให้พนักงานของร้านเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบและเป็นคนดีของสังคม

- พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนสังคมให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีงาม