ปราสาทบ้านปราสาท

 

ตำแหน่งพิกัด GPS : N15.11024° E104.02808° 

ปราสาทบ้านปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เป็นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์ ศิลปะแบบเขมรโบราณ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 ประกอบด้วยปราสาทก่อด้วยอิฐจำนวน 3 หลัง เรียงตามแนวทิศเหนือ-ใต้ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว มีประตูทางเข้าออกประตูเดียว ในราวพุทธศตวรรษที่ 22 ส่วนยอดของปราสาทถูกดัดแปลง ให้เป็นศาสนสถานในพุทธศาสนาคล้ายกับปราสาทศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

 

ภาพถ่ายประกอบโดย : สุวิวัฒน์ หงษ์สมบัติ