พนักงานดีเด่นประจำเดือนตุลาคม 2560

"ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัย ใส่ใจในงาน"

 

นายมนตรี กิ่งเกษ

หลักเกณฑ์ในการประเมิน

ส่วนที่ 1 ประเมินตนเองและเพื่อนร่วมงาน   15 หัวข้อ ระดับคะแนน ตั้งแต่ 0-5 

1.ความซื่อสัตย์สุจริตต่อทรัพย์สินของลูกค้า
2.การให้ความสำคัญ ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฏระเบียบของทางร้านอย่างเคร่งครัด มีวินัยในการทำงาน
3.ความตรงต่อเวลา และการรู้จักเคารพเวลางานโดยไม่ใช้เวลางานไปจัดการธุระส่วนตัว
4.ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ประจำที่ได้รับมอบหมาย เช่น จัดเตรียมน้ำยา ซักผ้า เทขยะ เป็นต้น
5.ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน เช่น ดูดฝุ่น ล้างรถ เก็บสี ทายาง เป็นต้น
6.ความตั้งใจ ความเต็มใจ ความเอาใจใส่ และความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
7.ความสะอาด ความรวดเร็ว และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในงานที่ทำ
8.ความกระตือรือร้นในการทำงาน ไม่เลี่ยง ไม่เกี่ยง ไม่หลบ ไม่แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น ไม่อู้ ไม่กินแรงเพื่อน
9.การเรียนรู้งาน และการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ผิดพลาด พัฒนาการทำงาน ให้ดียิ่งๆขึ้น
10.ความมีมนุษยสัมพันธ์อันดี ความมีน้ำใจ ไม่เอาเปรียบ และการให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
11.การสร้างความสามัคคีในทีมงาน ไม่ข่มเหง ข่มขู่ กดดัน หรือแบ่งพรรคแบ่งพวก
12.มารยาท การพูดจา การมีสัมมาคารวะ และการแสดงออกต่างๆกับลูกค้า ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
13.ความเข้าใจในบริการต่างๆของทางร้าน และรู้จักนำเสนอบริการเหล่านั้นต่อลูกค้า
14.การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆอย่างทะนุถนอมและคุ้มค่า รู้จักดูแลรักษาและจัดเก็บให้เป็นระเบียบ
15.ความรู้สึกอันดีที่มีต่อร้านและงานที่ทำไม่ใช้งานนอกเหนือจากหน้าที่การทำงาน

 

ส่วนที่ 2 คะแนนการมาทำงาน โดยอ้างอิงข้อมูลจากเครื่องตอกบัตร    

- มาทำงานเต็มวันครบทุกวัน  ไม่ขาด  ไม่ลา  คะแนนเต็ม 10 คะแนน  (ขาดงานหัก 10 คะแนน  ลาทุกประเภทหัก 5 คะแนน  ทำงานไม่เต็มวัน หัก 3 คะแนน) 
- มาทำงานไม่สายกว่า 8.00 น.ทุกวัน  คะแนนเต็ม 10 คะแนน (สายหักวันละ 2 คะแนน)


ส่วนที่ 3 คะแนนการรับรถลูกค้า  โดยอ้างอิงข้อมูลจากทะเบียนรับรถประจำวัน  

- รับรถได้มากที่สุด บวก 20 คะแนน (หากรับรถน้อยกว่า 100 บวก 15 คะแนน) 
- รับรถตั้งแต่ 100 คันขึ้นไป บวก 15 คะแนน
- รับรถตั้งแต่ 65 คันขึ้นไป บวก 10 คะแนน
- รับรถน้อยกว่า 45 คัน หัก 15 คะแนน
- รับรถได้น้อยที่สุด หัก 20 คะแนน

นำคะแนนทั้ง 3 ส่วนมารวมกัน พนักงานที่ได้คะแนนสูงสุด ได้เป็น "พนักงานดีเด่น" ประจำเดือนนั้นๆ ได้รับรางวัลเป็น "เงินโบนัสพิเศษ"  ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ถือเอาคะแนนในส่วนของการมาทำงานและการรับรถลูกค้ารวมกันเป็นเกณฑ์ในการจัดลำดับ

 

พนักงานประจำศูนย์บริการ

นายมนตรี กิ่งเกษ

 

นายอรรถพล สิมลี